Dış Ticarette Belge Trafiği

Ticari Belgeler

Faturalar:

Proforma Fatura – Proforma Invoice; Sözleşme aşamasında alıcı, eşya , birim ve toplam tutar gibi genel hatlarıyla satış şartlarının yer aldığı, teklif niteliği taşıyan, sözleşme yapılmadığında sözleşme yerine geçen ön faturalardır. Ticari nitelik taşımadıklarından resmi kurumlar bazında, Ticari Fatura da talep edilir.

Ticari Fatura – Commercial Invoice / Invoice; Eşyanın satıcısı tarafından düzenlenen, alıcı bilgisi, belge tarih ve sayısı, eşya ayrıntıları, birim fiyat, toplam tutar, birim değer, para birimi, kilo, kap bilgileri ve Incoterms ayrıntıları asgari olmak şartıyla yükleme ve eşya ile ilgili bilgilerin de yer aldığı faturalardır.

Konsolosluk Onaylı Fatura – Legalized/Certified/Visaed Invoice; İhracatçının ülkesindeki ithalatçı ülke konsolosluğu tarafından, kontrol edilerek onaylanan ya da vize edilerek ithalat işlemi için alıcıya teslim edilen faturalardır. Ortadoğu ülkeleri fatura ile birlikte menşe belgelerinin de konsolosluk tarafından onayını talep edebilir.

Navlun Faturası – Feright Invoice; Eşyanın taşıma bedelinin (navlun) ve taşıma bilgilerinin yer aldığı, taşıyıcı tarafından düzenlenen faturalardır. Teslim şekline uygun olarak, ihracatçı tarafından taşıma bedeli ödendiğinde, taşıma belgeleri üzerinde, ödemeye dair bir ibare (Freight Prepaid) bulunur.

Diğer Ticari Belgeler:

Çeki Listesi – Weight List; Eşya özellikleri, sipariş, üretim, seri numaraları gibi bilgilerle birlikte, toplam ve birim belirtilmek üzere ayrıntılı gramaj, kaplardaki birim ve toplam miktarlar ve benzeri ayrıntıların yer aldığı listelerdir.

Paket Listesi – Packing List; Eşyanın kap ve ambalaj bilgilerinin yer aldığı  listelerdir.

Resmi Belgeler:

Dolaşım Belgeleri – Movement Certificate:

A.TR; Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği anlaşmaları çerçevesinde sanayi ürünleri için düzenlenen, eşyanın Birlik menşeili ya da Birlik’te vergilerinin ödenerek serbest dolaşımda olduğunu gösterir belgedir. Yalnız Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ülkelerince düzenlenir.

Eur.1; EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) ve Türkiye arasındaki anlaşma ile Serbest Ticaret Anlaşmaları kapsamındaki tüm ürünler için, AB Anlaşmaları gereği sanayi ürünleri dışındaki eşyaların ilgili ülkelerde muafiyetlerden yararlanabileceğini gösterir belge.

Menşe Belgeleri – Certificiate of Origin:

Form A; Tercihli tarifeden yararlanabilmesi için, eşyanın Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GPS) kapsamı ülkeler menşeili olduğunu gösterir belge.

Menşe – Certificiate of Origin; Eşyanın menşeini gösterir, ihracatçı tarafından düzenlenen ve ilgili mercii tarafından onaylanan belgedir.

Taşıma Belgeleri:

Deniz Konşimentosu Bill of Lading – B/L; Gemi acentesi ya da taşıyıcı tarafından düzenlenen, eşyanın kap ve kilo bilgileri ile, taşımanın ayrıntılarını içerir nama veya emre düzenlenen , ciro edilebilir, kıymetli evraktır.

Hava Konşimentosu Air Waybill-AWB; Havayolu taşımalarında taşıyıcı tarafından düzenlenen ve eşya ile taşımanın ayrıntılarını gösterir belgedir. Kıymetli evrak niteliği taşımaz.

Demiryolu Hamule Senedi – Railway Consignment Note; Nama yazılı olarak demiryolu idaresi tarafından düzenlenen, aynı zamanda eşyayı taşıtan ve taşıyan arasında sözleşme niteliği de kazanan belgedir.

Karayolu Taşıma Belgesi – Consignment Note – CMR; Tır ve diğer karayolu taşımalarında uluslararası CMR Convention Merchandises Routier -Ticari Mallar Taşıma Güzergahı Anlaşması çerçevesinde düzenlenen, eşya ve taşıma ayrıntılarını içerir belgedir.

Sigorta Belgeleri:

Sigorta Poliçesi – Insurance Policy; İşlem bazında düzenlenen ve eşyanın sigortalılık şartlarını içeren belgedir.

Sigorta Sertifikası – Insurance Certificiate; Bir firmanın birden fazla işlemi için düzenlenen ve eşyanın sigortalılık şartlarını içeren belgedir.

Finansman Belgeleri:

Poliçe – Draft; Eşyanın ödemesi belirli bir vadeyi veya ileri bir tarihi içerdiğinde, eşya bedeli, toplam tutar, para birimi ve ödeme ayrıntılarının yer aldığı, ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

Senet – Promissory Note; Ödemenin vadesinde yapılacağını taahhüt etmek üzere, ithalatçı tarafından düzenlenen belgedir.

Sertifikalar

Analiz Belgesi – Analysis Certificate; İçeriği analizle tespit edilebilen, kimyasal maddeler, sıvılar, yağlar gibi eşyalar için   yapılan tahliller sonucu veya üretici tarafından verilen tespit belgeleridir.

Helal Belgesi – Halal Certificiate; İhraç edilecek hayvansal ürünlerin ya da hayvansal katkı maddeleri ieçeren ürünlerin   İslami usullere uygun olduğunu ispatlar belgedir.

Koşer Belgesi – Kosher Certificate; Gıda ürünlerinin Musevi dinine uygunluğunu gösterir, Hahambaşı tarafından düzenlenen belgedir.

Bitki Sağlık Sertifikası – Phytosanitary Certificate; İhracat aşamasında ilgili resmi kurumca düzenlenen, bitki ve bitkisel ürünlerin zararlı maddeler ve/veya hastalık taşımadığına dair belgedir.

Veterinerlik Sertifikası – Veterinary Certificiate; İhracat ve ithalat işleminde hayvan ve hayvansal ürünlerin sağlıklı olduğu, hastalık taşımadığına dair verilen belgedir.

Boykot Listesi; İsrail ve Arap ülkelerine yapılan ihracatlarda, ülkelerin birbirleri ile olan politik anlaşmazlıkları veya savaş hali söz konusu olduğunda eşyanın taşınması ile ilgili şartlara tabi olduğunun, Ticaret Odasınca beyanı istenir.

Borsa Tescil Belgesi; Tarım ürünleri işlemlerinin kayıt altına alınması amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenerek, ilgili Borsa’ya onaylatılan belgedir.

Kontrol Belgeleri – Inspection Certificate; İthalatçının temsilcisi ya da talebi üzerine uluslararası yetkiye sahip firmalar tarafından eşyanın üretimi ve yüklenmesi aşamalarında, sözleşme, sipariş ve şartlara uygunluğunun tespit edildiğini ve onaylandığını gösterir belge.

Ekspertiz Raporu – Expertise Report; İlgili kuruluş tarafından eşyanın incelenmesi sonucu düzenlenen, eşyanın değeri, özellikleri hakkında ayrıntılı bilgileri içeren rapordur.

Diğer Belgeler

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi – OKS; Gümrük Mevzuatı Basitleştirilmiş Usul çerçevesinde, ithalat ve ihracat işlemlerinde ayrıcalıklı uygulamalardan faydalanmak üzere, belli koşulları taşıyan firmalara verilen özel statü belgesi.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası – YYS; Belirlenmiş yükümlülükleri yerine getiren ve standartları sağlayan güvenilir firmalara, gümrük uygulamalarında kolaylık ve ayrıcalık tanımak üzere verilen uluslararası bir statüdür.

 

(102)

Dış Ticarette Belge Trafiği

Dış Ticaret, Eğitim, Slider |