Sorularla Gümrük Cezaları

Gümrük Para Cezaları

Gümrük Kanunu’nun 234 – 238. maddelerinde, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar düzenlenmiştir. Örnek olarak;

• Beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5”i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır.
• Satış birimine göre miktar itibariyle %5”i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka bu verginin bir katı kadar para cezası alınır.

• Dahilde işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlalinde, eşyaya ait gümrük vergisinin yanı sıra bu vergilerin iki katı tutarınca para cezası alınır.

Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak usulsüzlük cezaları ise Gümrük Kanunu’nun 239-241. maddelerinde düzenlenmiştir. cezalar ise düzenlenmiştir. Örnek olarak;

• Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan bilgi ve belgelerin ilgili kişiler tarafından yanlış verilmesi halinde, yasada belirtilen usulsuzlük cezası iki kat olarak istenir.

Kaçakçılık Suçu Cezaları

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kesilecek para cezaları ve/veya hapis cezasını gerektiren fiiller aşağıdaki gibidir:

• Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç ödememek veya eksik ödemek, vergileri ödenmeksizin ödenmiş veya işlemleri yaptırılmış gibi göstermek, vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabiymiş gibi göstermek suretiyle eşya ithal veya ithale teşebbüs etmek,

• İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal etmek veya bunlara teşebbüs etmek,

• İthali, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve ticari kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tabi olan eşyayı, standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak standarda uygun ya da standart dışı göstermek suretiyle ithal etmek,

• Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak,

• Herhangi bir işlem veya amaç için belli şartlarla Türkiye”ye geçici olarak ithal olunan eşyayı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle gümrük bölgesinden çıkarmadığı halde çıkarmış gibi göstermek, belirtilen şekilde geçici olarak ithal olunan eşyayı satmak veya bilerek satın almak,

• Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek,

• İhraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik ödemek veya Devletçe uygulanan teşvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanmak şeklinde haksız menfaat temin etmek.

 

(290)

Sorularla Gümrük Cezaları

Dış Ticaret, Slider |