MARİFETNAME IŞIĞINDA TASAVVUF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
VELEKED CEALNA FİS SEMAİ BÜRUCEN VE ZEYYANNAHA LİNNAZIRİN.

Manası : Biz semada burçlar yarattık.Ve onları görenleri hayretlere düşürecek yıldızlarla süsledik.

Her insan ana rahminde tahminen (280) gün kalır ve her kırk gününü bir yıldızın tesiri altında terbiye görmek sureti ile ve nasibine göre her birinden birer miktar feyiz almaktadır.Bu sebeple hangi yıldız cenin üzerinde fazla tesir etmiş ise o insan üzerinde belirli eserler muayyen izler bırakmaktadır.

Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler….

Herkesin gözüne çarpacak şekilde açık ve belli olan şey. Güneş sisteminde bulunan oniki takım yıldızdan her birine verilen isim. Bundan dolayı köşke de burç denmiştir. Terim olarak ise, “gökteki bir takım yıldızlara ve yıldız kümelerine burç” denir. Burçlar on iki adettir. Bunların altısı kuzeyde, altısı da güneydedir. Gök bilimciler yıldız kümelerini, her ayda ve mevsimde göründükleri şekillere göre isimlendirmişlerdir. Buna göre burçların isimleri ve tekâbül ettikleri aylar şunlardır:

1) Koç (hamel) burcu, 21 Mart-19 Nisan.
2) Boğa (sevr) burcu, 20 Nisan-20 Mayıs.
3) İkizler (cevzâ) burcu, 21 Mayıs-21 Haziran.
4) Yengeç (seretân) burcu, 22 Haziran-22 Temmuz.
5) Aslan (esed) burcu, 23 Temmuz-22 Ağustos.
6) Başak (sünbüle) burcu, 23 Ağustos-22 Eylül.
7) Terazi (mîzân) burcu 23 Eylül-23 Ekim.
8) Akrep (akrep) burcu, 24 Ekim-21 Kasım.
9) Yay (kavs) burcu, 22 Kasım-21 Aralık.
10) Oğlak (cediy) burcu, 22 Aralık-19 Ocak
11) Kova (delv) burcu 20 Ocak-18 Şubat.
12) Balık (hût) burcu, 19 Şubat-20 Mart.

Aşağıda burçlarla ilgilenen Alimlerin Listesi verilmiştir..

1-MUHAMMED NUR’ÜL ARABİ VE FELEKLER KİTABI:

Seyyid Muhammed nur’ül Arabî; Astroloji ve varlığın oluşumu konusunda bir kitap yazmıştır.

“Kitab’üd devair vel eflak”

2-MEVLANA CELALEDDİN VE BURÇLAR:

Meşhur eseri MESNEVİ’sinde, birinci cilt 750-755.ci beyitlerde şöyle anlatmaktadır.

“750. güneş, bir burçtan bir burca gidip durduğundan, pencereye vuran ziyası da evin etrafında döner dolaşır. Kimin bir yıldızla alaka ve mecburiyeti varsa; o, kendi yıldızı ile döner, dolaşır, o yıldızın tesiri altındadır.

Talihli Zühre ( Venüs) ise şevki, çalıp çağırmayı, aşkı diler, onlara adamakıllı meyli vardır. Kan dökücü huylu Merih’e (mars ) mensup ise cen, bühtan ( iftira ) ve düşmanlık arar. Yıldızların ardında yıldızlar vardır ki, onlarda ihtirak (güneşe yaklaşma) ve nasih ( uğursuzluk ) olmaz.

755. onlar, bu meşhur yedi kat gökten başka diğer göklerde seyir ve hareket ederler. Birbirlerine bitişik ve birbirlerinden ayrı olmayan bu yıldızlar, tanrı nurlarının ışığında dururlar. Her kimin talihi o yıldızlardan olursa, o kimsenin zatı, kafirleri taşlayıp yakar.

Onun hışmı, bazen galip gelen, bazan mağlup olan ve tesiri böylece değişerek yürüyen Merih’in hışmına benzemez. Galip nur, noksandan ve karanlıktan emindir. Tanrı nurunun iki parmağı arasındadır.

760. O nuru, canlara Hak saçtı. Davetliler, onunla eteklerini doldurmuşlardır.

3-İBRAHİM HAKKI ERZURUMİ VE BURÇLAR:

Bu konudaki bilgilerini ünlü eseri “MARİFETNAME” isimli kitabında uzun uzun açıklamıştır.

” Bu feleklerle yıldızların, bu dönen ve seyreden varlıkların tabiatları, bu eşya ve aletlerin hepsi birer hayal gibidir. Asıl döndüren, yapan ve yaptıran hep Allah. Bütün bu halleri inceleyip düşünmek. Cenabı Hak’kı bilmeğe vesile olmak dolayısıyla hepsini insanın, kendi nefsinde bulması için yer ve göklerin, feleklerle yıldızların durumları, bu Marifetname’de bu kadarcık anlatılmakla yetinilmiştir.

“Yıldızlar, meleklerin elinde mecbur ve hüküm altındadır. Melekler de Hak Teala’nın emri altındadır. Hepsi de O’nun irade ve kudreti ile hareket ederler.

Mesela, Güneş kuru, sıcak tabiatlıdır. Ay ise soğuk ve rutubetlidir. Yıldızlar bu keyfiyetleri ile alemde tasarruf ederler.

Ancak bütün bu işlerin yalnızca yıldızlara bağlanması hatadır, çünkü yıldızlar da, Hak’ın hükmüyle bu tasarrufu yapmaktadır.

Fezadaki yıldızlar ve güneş sistemindeki gezegenler ateş, hava, su, toprak gibi unsurlar ile madenler, nebatlar ve hayvanlar üzerinde tasarruf ederler. Hakiki meessir ise Rabbül Erbab’dır.

Burçlar ve gezegenler ise aletler ve sebepler gibidirler.”

“Bütün ulvi cisimlerin ( gök cisimlerinin ) sufli cisimlere ( yer cisimlerine ) çeşit çeşit tesirleri daima olduğundan; bütün halkın, şekil, hal, ahlak ve tavrı henüz ana rahminde nutfe iken, rast gelen baht ve talihine göre ( burçlardan gelen kozmik ışınımın ihtiva ettiği mananın beyinlere nakşedilmesi ile ) meydana gelmiştir.”

Ana rahminde nufte vaki olduğu saatte, baba ve annenin talileri hangi işte ise, o, nuftenin özüne tesirle işlenmiş olur.

Mesela; saadet, şakilik, anlayışsızlık, cimrilik, cömertlik, fakirlik ve zenginlik, rahat ve rahatsızlık, yaşama ve yaşamama, cemal ve kemal celal ve melal her ne hal üzere ise, o, nutfenin zatına tal’i olur. Çünkü o nutfe, ceninin cisminin Levh-i Mahfuzudur. Levh-i Mahfuz ise alemin aynasıdır.

O halde, said olan saadetini annesi karnında bulmuştur, şaki olan da şekavetini annesi karnında bulmuştur.”

4-ŞAH VELİYYULLAH DİHLEVİ VE GÖRÜŞÜ:

HÜCCETULLAHİ’L BALİGA isimli eserinin 8’inci bölümünde şöyle anlatıyor:

” Astroloji alimi, yıldızlar belli bir görünümde oldukları zaman, onların kuvvetlerinden oluşan ve felek’in bir yerinde temessül eden bir ruhaniyetin meydana geleceğini bilir. Bu ruhaniyeti felekiyyat hükümlerini nakleden, yeryüzüne naklettiği zaman, insanların düşünceleri o ruhaniyet doğrultusunda değişir.

Aynı şekilde Arif-i Billah da bilir ki, şeriat dilinde, “Leyle-i mübareke ” diye isimlendirilen ve içerisinde her hikmetli işin ayrılıp karara bağlandığı özel bir vakit geldiğinde, melekut aleminde insan türünün özelliklerinden oluşan bir ruhaniyet oluşur.”

Her bir yıldız kendini meydana getiren manalar yönünde görevini yapmaktadır. Aslında onların, seninle benimle bir dertleri yoktur. Sadece yapmaları gerekeni yapmaktadırlar… Nasıl ki, yağmurun sizi ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız.

Kuran-ı Kerim’de HADİD süresi 22-23 ayetlerde:

“Yeryüzünde veya nefislerinizde size isabet eden bir olay, bizim onu yaratmamızdan evvel, mutlaka bir kitapda yazılmıştır

Doğum tarihleri bilinen kişiler aşağıda yazılı cetvele göre kendi burcunu tayin ederek ve o burcun muhtevasına bakarak hayat ve istikbali hakkında tahminen %70 bilgiye sahip olabilir ve çocukları içinde kabiliyet ve istidatlarına göre en uygun bir yön çizebilirler….


21 MARTLA 20 NİSAN KOÇ

21 NİSANLA 21 MAYIS BOĞA

22 MAYISLA 21 HAZİRAN İKİZLER

22 HAZİRANLA 23 TEMMUZ YENGEÇ

24 TEMMUZLA 23 AĞUSTOS ARSLAN

24 AĞUSTOSLA 23 EYLÜL BAŞAK

24 EYLÜLLE 23 EKİM TERAZİ

24 EKİMLE 22 KASIM AKREP

23 KASIMLA 21 ARALIK YAY

22 ARALIKLA 20 OCAK OĞLAK

21 OCAKLA 19 ŞUBAT KOVA

20 ŞUBATLA 20 MART BALIK

Yıldızların Birbirleriyle Olan Dostluk ve Düşmanlıkları

Yıldızın İsmi Dostu Düşmanı

ZÜHAL MERİH GÜNEŞ

MÜŞTERİ AY ZÜHRE

MERİH ZÜHRE UTARİD

GÜNEŞ UTARİD AY

ZÜHRE AY ZÜHAL

UTARİD ZÜHRE MÜŞTERİ

AY MÜŞTERİ MERİH

BURÇLARIN AYLARI VE GÜNLERİ

Burçlar Ayları Günleri Geceleri

KOÇ MART SALI, C.TESİ CUMA

BOĞA NİSAN CUMA PAZARTESİ

İKİZLER MAYIS ÇARŞAMBA PAZAR

YENGEÇ HAZİRAN PAZARTESİ SALI

ARSLAN TEMMUZ PAZAR PAZAR

BAŞAK AĞUSTOS CUMA ÇARŞAMBA

TERAZİ EYLÜL CUMA CUMA

AKREP EKİM CUMARTESİ PERŞEMBE

YAY KASIM PERŞEMBE,PAZAR CUMARTESİ

OĞLAK ARALIK CUMARTESİ PAZAR

KOVA OCAK PAZARTESİ ÇARŞAMBA

BALIK ŞUBAT PERŞEMBE CUMA


Yukardaki cetvelden anlaşılacağı gibi veçhile mesela burcu KOÇ olan bir kimse için bir şey okumak veya yazmak lazım gelse Salı veya Cumartesi günü veya Cuma gecesi okumak gerekir.

Koç burcunun ayı Mart olduğundan bu gün veya gecenin Mart ayında olması münasib isede bazı ülemayı havasa göre ayın mütlak lüzumu yoktur.Asıl olan gün veya gecedir.

Ve en ziyade dikkat edilecek nokta da yapılacak işin kendisine mahsus olan saate tesadüf ettirilmesi ve bohorunun yakılmasıdır.

Birde şurasını unutmamak gerekir ki her ne iş için olursa olsun okunacak duanın ve yazılacak havasın en münasib zamanı Gece yarısından sonra güneş doğuncaya kadar olan zamandır.

(7053)

Marifetname Işığında Tasavvuf

Genel, Slider |